Podmienky spracovania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
  Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje
  dotknutej osoby, je spoločnosť EKJ – BOOKS s.r.o., so sídlom Čordákova 1217/ 32
  Košice 040 23, IČO: 50189093 (ďalej len „Prevádzkovateľ “).
  Ceníme si súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných
  údajov. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so
  zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
  (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
  pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len
  „Zákon“).
  V súvislosti so svojou činnosťou spracúvame osobné údaje na rôzne účely.
  Poväčšinou spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu
  alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na zákonných právnych základoch: –
  plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení, – plnenia našej zákonnej povinnosti
  podľa osobitného predpisu; – splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme, –
  naplnenia našich legitímnych oprávnených záujmov pokiaľ nad týmito záujmami
  neprevažujú oprávnené záujmy dotknutej osoby, – ak je to nevyhnutné na ochranu
  života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.V ostatných
  prípadoch spracúvame osobné údaje dotknutých osôb iba so súhlasom dotknutej
  osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

 2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:
  V prípade existencie zmluvného vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom,
  Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho
  titulu zmluvy, a to výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov tejto zmluvy.
  Prevádzkovateľ spracováva za účelom riešenia podnetov, vybavovania nedostatkov a
  ankiet osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho titulu oprávneného
  záujmu alebo súhlasu dotknutej osoby, a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko,
  adresa, e-mail, telefónne číslo, ktorých spracovanie je potrebné na dosiahnutie
  uvedeného.
  V prípade ak dotknutá osoba dobrovoľne bez predchádzajúceho pričinenia
  Prevádzkovateľa oznámi Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, budú tieto osobné
  údaje Prevádzkovateľom spracované v nevyhnutnom rozsahu na základe právneho
  titulu oprávneného záujmu (najmä za účelom posúdenia žiadosti dotknutej osoby a
  poskytnutia odpovede dotknutej osobe).
  Osobné údaje spracováva firma EKJ – BOOKS s.r.o. za účelom
  – fakturácie dodávaných služieb
  – zasielania mailových ponúk produktov firmy EKJ – BOOKS s.r.o
  – Realitné kancelárie

  Súťaže prebehajúce na sociálnych sieťach:
  Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä komentárov,
  prostredníctvom profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach (napr. reakcia
  dotknutej osoby na fun page Prevádzkovateľa prostredníctvom jej profilu na sociálnej
  sieti Facebook alebo Instagram). V takomto prípade bude Prevádzkovateľ za účelom
  účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže
  (na profilovej stránke Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) a jeho kontaktovania za
  účelom odovzdania výhry (prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti)
  spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu najmä prihlasovacie meno.
  Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely je súhlas dotknutej osoby
  vo forme dobrovoľného zapojenia sa do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom
  odovzdania výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné údaje v rozsahu meno,
  priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania výhry a
  to na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas
  kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených
  kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po
  dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej
  osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na
  účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka. Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní
  súhlasu naďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v obmedzenom rozsahu na
  právnom základe oprávneného záujmu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na
  preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia právnych
  nárokov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych
  predpisov (spravidla po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu so spracúvaním
  osobných údajov).


 3. Doba uchovania osobných údajov:
  Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov
  uvedených v bode 2 týchto Podmienok a len po dobu nutnú pre dosiahnutie
  uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či
  v súlade s nimi.
  Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú
  spracovávané do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní
  súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre
  preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo
  pre možnosť obrany proti právnym nárokom).
  Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu
  alebo osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho
  marketingu sú spracovávané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu
  jej osobných údajov.
 4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:

  Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v
  prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom
  dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu
  spracovateľom či iným príjemcom:
   dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné
  podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby
  súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu
  preferenciám používateľov),

   prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií
  využívaných Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie
  funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa,

   v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom
  Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom
  poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi.

 5. Práva dotknutých osôb:

  Právo na prístup k osobným údajom dotknutá osoba má právo vyžadovať od
  Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné
  údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie
  informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.
  Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú a so
  zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných
  údajov.
  V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy alebo z právneho
  titulu súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných
  údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom
  bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu
  osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby
  uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé
  dôsledky na práva iných osôb.
  Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných
  údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak: . sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
  1. na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných
  údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo
  2. dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z
  právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené
  dôvody Prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov alebo
  3. osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa
  inak spracúvali alebo
  4. po uplynutí času uchovania osobných údajov.
  Právo na likvidáciu osobných údajov podľa bodu 5 písm. d) sa neuplatňuje ak je
  spracovanie osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:
  . uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
  1. uplatnenie práva na informácie,
  2. plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o
  zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného
  predpisu,
  3. uplatnenie právneho nároku
  4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
  štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1
  znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého
  spracúvania.
  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak: . dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
  umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú
  aktualizáciu osobných údajov,
  1. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
  osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  2. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných
  údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona
  č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov
  (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
  prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
  vo všetkých prípadoch, kde právnym titulom spracovania osobných údajov je
  oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie
  osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak sú tieto osobné údaje spracúvané
  za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s
  priamym marketingom.
  Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo
  na podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na
  ochranu osobných údajov.
  Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas,
  môže dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej
  emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania
  vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má
  právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese
  puskasova.judita@gmail.com alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa, ktorá je:
  EKJ – BOOKS s.r.o., Čordákova 1217/ 32 Košice 040 23