Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou EKJ – BOOKS s.r.o., Čordákova 1217/ 32, 040 23 Košice, s prevádzkou Salón Judith, Zombova 1297/5, 040 23 Košice, a zákazníkmi – nájomcami. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Objednávajúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.

 1. EKJ – BOOKS s.r.o., Čordákova 1217/ 32, 040 23 Košice, s prevádzkou Salón Judith, Zombova 1297/5, 040 23 Košice, požičiava svadobné šaty na základe predtlačenej písomnej zmluvy, ktorú nájomcovi vypíše pri výbere alebo preberaní šiat pracovníčka Salónu.

 2. Totožnosť nájomcu sa overuje občianskym preukazom, alebo iným dokladom totožnosti.

 3.  Požičiavané spoločenské šaty špecifikované v zmluve musia byť použité na účel, ktorému slúžia a na podujatie v dohodnutom termíne.

 4.  Výška požičovného za jednotlivé druhy šiat je stanovená pri každom modele šiat.

 5.  Pri rezervovaní svadobných šiat zaplatí nájomca zálohu vo výške 50 € a pri rezervovaní spoločenských šiat 20 €. Pri preberaní šiat sa od celkovej sumy požičovného odpočíta výška zálohy. Pri vrátení šiat pracovníčka Salónu zhodnotí fyzický stav prenajatých šiat. V prípade poškodenia šiat je nájomca povinný zaplatiť vzniknutú škodu. V prípade poškodenia, ktoré je neopraviteľné, je nájomca povinný zaplatiť nadobúdaciu hodnotu požičanej veci, pričom sa stáva vlastníkom poškodenej veci.

 6.  Preberanie vypožičaných šiat je jeden pracovný deň pred termínom podujatia.

 7.  Vrátenie prenajatých vecí je nasledujúci pracovný deň po termíne podujatia (po predchádzajúcej dohode s pracovníčkou Salónu sa tento čas môže predĺžiť maximálne o jeden deň). Za každý omeškaný kalendárny deň nájomca uhradí 10 €.

 8.  Nájomca vráti prenajaté veci v stave spôsobilom na ďalšie prenajímanie, t.j. kompletné, v dobrom stave, do dohodnutého termínu. Nájomca prenajaté veci neperie, ani nečistí žiadnym spôsobom.

 9.  Bez súhlasu firmy EKJ – BOOKS s.r.o., Čordákova 1217/ 32, 040 23 Košice, s prevádzkou Salón Judith, Zombova 1297/5, 040 23 Košice, nesmie nájomca prenechať vec na užívanie inej osobe.

 10.  Nájomca je oprávnený užívať prenajaté šaty primerane povahe a ich určeniu. Nájomca je povinný starať sa o prenajaté šaty tak, aby na nich nevznikla škoda. Ak dôjde k poškodeniu, strate alebo zničeniu prenajatých šiat, nájomca je povinný to firme oznámiť bez zbytočného odkladu. Zodpovednosť nájomcu za škodu je založená §420 OZ. Náhrada škody sa rieši v zmysle § 442 OZ a §443 OZ. Ak sa prenajaté šaty stratili alebo zničili, je nájomca povinný zaplatiť poplatok podľa bodu 5.

 11.  Nevrátenie finančnej zálohy: EKJ – BOOKS s.r.o., Čordákova 1217/ 32, 040 23 Košice, s prevádzkou Salón Judith, Zombova 1297/5, 040 23 Košice, si vyhradzuje právo nevrátiť finančnú zálohu pri zrušení rezervácie mesiac pred dohodnutým termínom vypožičaných šiat. Zákazník uhradí celú sumu zapožičaného tovaru.
 12.  Ochrana osobných údajov: Údaje zadávané prenajímajúcim pri objednávke šiat považuje EKJ – BOOKS s.r.o., Čordákova 1217/ 32, 040 23 Košice, s prevádzkou Salón Judith, Zombova 1297/5, 040 23 Košice, za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom. Pri spracovaní osobných dát sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č. 428/ 2002 z.z. o ochrane osobných údajov.

 13.  Nájomca svojím podpisom na zmluve o zapožičaní šiat potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom podmienok výpožičky, ako aj s cenou za vypožičanie. Potvrdzuje, že veci tvoriace predmet podpísanej zmluvy mu boli odovzdané v stave spôsobilom na riadne užívanie.
  Obchodné podmienky sú platné od 1.12.2016